Foredragsholdere og bidragsytere fagdagene 2019

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er født i 1965 i Oslo. Han tok juridisk embetseksamen i 1991. Deretter arbeidet han som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Han var dommerfullmektig fra 1992 i Nord-Troms herredsrett. I 1999 ble han dr.juris etter å ha vært stipendiat ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø fra 1995.

Falkanger var lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Videre var han konstituert dommer i Høyesterett i april-juli 2007 og februar-juli 2009. Han hadde også et opphold som fellow visitor ved Cambridge University i 2007-08. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har permisjon fra Høyesterett mens han er sivilombudsmann.

Mette Ellingsdalen

Mette Ellingsdalen (44) er menneskeretts-aktivist som jobber for rettigheter for mennesker med psyko-sosiale funksjonshemminger. Hun har egenerfaring som pasient i psykisk helsevern over en periode på tretten år, med alt hva det innebærer av medisinering, elektrosjokk og tvang. Hun var leder i WSO – We Shall Overcome  fra 2007-2014, og utviklet i den tiden WSO´s menneskerettighets-arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun politisk rådgiver i WSO.


Ketil Lund

Pensjonist. Tidligere advokat og dommer i Høyesterett

……

Tor Levin Hofgaard

(født 26. mars 1968) er psykologspesialist og president i Norsk Psykologforening. Han ble første gang valgt til dette vervet i 2007, og ble gjenvalgt i 2010, 2013 og 2016.

I tillegg til sitt fulltidsverv som president i Norsk psykologforeing er Hofgaard styreleder i Rådet for psykisk helse (fra 2011), og er styremedlem i hovedorganisasjonen Akademikerne (fra 2010) Han har tidligere vært visepresident og sittet i styret i den Internasjonale Unionen for Psykologisk Vitenskap (IUPsyS) (2011-18) og sittet i styret i Den Europeiske Psykologføderasjonen (EFPA) (2011-19)

Hofgaard er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2001). Psykologspesialist i 2007, i klinisk voksen psykologi. Hofgaard har hatt en rekke ulike verv i Psykologforeningen før han ble valgt til president. Han har bl.a vært leder av Oslo lokalavdeling, og han satt tre år i Sentralstyret før han ble president i 2007. 

Hofgaard har jobbet ved Regionalt kompetansesenter for tidligintervensjon ved psykose (TIPS Sør Øst), DPS Vinderen, akuttavdelingen ved Lovisenberg sykehus, BUP Søndre Nordstrand, samt ved Ullvin rusbehandlingsinstitusjon. Før han ble psykolog jobbet han i et konsulentselskap med seleksjon, lederutvikling og testing. Han hadde før dette også en offisersutdanning, og har jobbet i forsvaret. (fra Wikipedia)

Tone Winnem

Er daglig leder for Recoverypilotene, jobber med å lede «piloter» tilbake i et aktivt liv etter å ha vært ute av arbeidslivet grunnet psykiske helseplager. Har selv kjent på det med psykisk uhelse og har gjennom et helt liv levd med konstant stemmehøring. Bor i Hurdal, er samboer og har fire voksne barn. På fritiden er hun aktiv i Eidsvoll amatørteater både i styret og som skuespiller. Har utdannelse som kokk og lærer. Sitter også i styret for IMR-nettverket, https://www.imr-nettverket.no/  som brukerrepresentant.

William Liknes

Er 37 år gammel og har i mange år slitt med angst, depresjon og rusmisbruk. Kom til Hurdalsjøen Recoverysenter juni 2017. Dette ser han på som redningen, her fikk han hjelp til å håndtere sine utfordringer på andre måter enn å ruse de vekk. Han jobber i dag som recoverypilot og har fokus på sunn livsstil og mestring.

Martin Veland

er klinikksjef for psykisk helsevern – døgn, på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han er utdannet Master i psykososialt arbeid med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid i 2009, sykepleier i 2004. Klinisk erfaring fra akuttpsykiatri, hovedsakelig i akuttmottak. Siden 2012 har han jobbet med administrativ ledelse, med stor interesse for faglig og strukturell utvikling.

Målfrid J. Frahm Jensen

er utdannet hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helsefeltet. Målfrid er nå redaktør for og forfatter av boken «Varsling i offentlig sektor, med utgangspunkt i helsetjenesten». Boken kommer på Universitetsforlaget og tar utgangspunkt i Målfrids varslingssak fra Stavanger universitetssjukehus, psykiatrisk klinikk. Varslingene hennes førte blant annet til at 16 pasienter fikk medhold i at det var utøvd ulovlig tvang. I 2015 ble Målfrid tildelt både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid i psykisk helsefeltet. 

Marianne Mjaaland

64 år, lege og forfatter. 39 års klinisk erfaring som lege, 17 år innen psykiatri. Forfatter av sakprosaboken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri (Kagge 2017). 

Tone Brown Olesrud

Jeg er 57 år, utdannet helsearbeider, 3 barn, foredragsholder.

Jeg har opprettet mitt eget foretak som heter somatikk inn i psykiatrien. Jeg kjempet for mitt eget liv i 3 år på tvang, og utviklet en livstruende alvorlig tilstand  – Malingt Nevroleptika syndrom. Jeg hadde ME Morbus Chrohns og Malign jern Anemi, som ble til en mest sannsynlig schizofreni. Jeg ønsker å si noe om uverdigheten, maktovergrepene..

Jeg opplevde at psykiatrien fant all mulig unormal adferd mens de medisinerte meg, og fikk da enda mer piller…jeg opplevde etikkbrudd, brudd på menneskerettigheter for meg som pasient, jeg opplevde at jeg bare var tentative diagnoser og et neddopet menneske, som ikke hadde noe jeg skulle ha sagt…jeg opplevde ikke og bli sett ,hørt eller ivaretatt…jeg opplevde at kompetanse på det somatiske ikke eksisterte i psykiatriens verden.

Jeg følte som pasient at det var ingen respekt for meg, når jeg sa hver dag at jeg vil ikke ha mer psykofarmaka og nevroleptika, jeg blir så syk av dette…«Du er syk, derfor får du medikamenter». De putta dem ned i halsen med hansker…Helen Wesnes

Helen Wesnes har egen erfaring som pasient i psykisk helsevern. Helen har en historikk med feildiagnostisering og feilbehandling i psykiatrien. Nå reiser hun rundt og holder foredrag i ulike forum og forteller om sine erfaringer. I dag er hun opptatt av at psykiatrien skal lære av hennes erfaringer og hun ønsker å bidra til en positiv utvikling i hvordan mennesker med psykiske lidelser behandles. Ved siden av studier jobber hun også delvis som tannlegeassistent. Helen er fast ansatt fotograf hos konsertarrangøren Resonans i tillegg til at hun tar på seg freelance oppdrag.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Ingrid-Vaalund.jpeg

Ingrid Johanne Vaalund

Ingrid er selvlært oversetter og har nå gått av med pensjon etter mange år med NRK-teksting. Pensjonstiden brukes til frivillig arbeid for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, og hun er organisasjonens representant i arrangementskomiteen for Amaliedagene. Hun er også administrator i Erfaringsnettverket på Facebook og ser den gruppa som et viktig møtested for diskusjoner og informasjon om psykisk hjelp.

Før Ingrid fortalte om barndommens presteovergrep, sa en lege at hun umulig kunne være særlig deprimert, hun som greide seg så godt og hadde så harmoniske barn. Etterpå ble alt hun sa om hvordan hun greide seg behandlet som fantasier, og hun fikk “klar valgfrihet”: Hun kunne innse at hun var grensepsykotisk – eller bli behandlet som en behandlingsresistent grensepsykotiker. Hun valgte i stedet å holde seg borte fra helsevesenet i 15 år. Dårlige erfaringer med korrekt og lovlig psykisk helsevern ansporet henne til å oppsøke informasjon om traumeinformert hjelp, og hun har sans for de tre spørsmålene som John Read anbefaler: “Hva er det som plager deg? Hva tror du det kommer av? Hva er det du trenger?”

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

er arbeidende styreleder og leder i prosjektet ‘’Medikamentfri Recoveryveileder for psykose’’ i Hvite Ørn Norge. Kursholder og erfaringskonsulent på Hurdalsjøen Recoverysenter. Sørensen har en rekke verv som brukerrepresentant, blant annet i brukerrådet i Helsedirektoratet og styremedlem i Rådet for Psykisk Helse. Han har egen erfaring med psykose og blitt tvangsinnlagt flere ganger, til tross for dette har han vært mentalt frisk siden 2004. Han har håndtert mange psykoser uten medikamenter og har vært medikamentfri siden 1999. Sørensen er utdannet tømrer og senere ingeniør i kjemi og prosess ved Gøteborgs Tekniska Institut.