Foredragsholdere fagdagene 2019

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er født i 1965 i Oslo. Han tok juridisk embetseksamen i 1991. Deretter arbeidet han som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Han var dommerfullmektig fra 1992 i Nord-Troms herredsrett. I 1999 ble han dr.juris etter å ha vært stipendiat ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø fra 1995.

Falkanger var lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Videre var han konstituert dommer i Høyesterett i april-juli 2007 og februar-juli 2009. Han hadde også et opphold som fellow visitor ved Cambridge University i 2007-08. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har permisjon fra Høyestrett mens han er sivilombudsmann.

Mette Ellingsdalen

Mette Ellingsdalen (44) er menneskeretts-aktivist som jobber for rettigheter for mennesker med psyko-sosiale funksjonshemminger. Hun har egenerfaring som pasient i psykisk helsevern over en periode på tretten år, med alt hva det innebærer av medisinering, elektrosjokk og tvang. Hun var leder i WSO – We Shall Overcome  fra 2007-2014, og utviklet i den tiden WSO´s menneskerettighets-arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun politisk rådgiver i WSO.

K

Ketil Lund

Pensjonist. Tidligere advokat og dommer i Høyesterett

Marianne Mjaaland

64 år, lege og forfatter. 39 års klinisk erfaring som lege, 17 år innen psykiatri. Forfatter av sakprosaboken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri (Kagge 2017). 

Målfrid J. Frahm Jensen

er utdannet hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helsefeltet. Målfrid er nå redaktør for og forfatter av boken «Varsling i offentlig sektor, med utgangspunkt i helsetjenesten». Boken kommer på Universitetsforlaget og tar utgangspunkt i Målfrids varslingssak fra Stavanger universitetssjukehus, psykiatrisk klinikk. Varslingene hennes førte blant annet til at 16 pasienter fikk medhold i at det var utøvd ulovlig tvang. I 2015 ble Målfrid tildelt både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid i psykisk helsefeltet. 

Martin Veland

er klinikksjef for psykisk helsevern – døgn, på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han er utdannet Master i psykososialt arbeid med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid i 2009, sykepleier i 2004. Klinisk erfaring fra akuttpsykiatri, hovedsakelig i akuttmottak. Siden 2012 har han jobbet med administrativ ledelse, med stor interesse for faglig og strukturell utvikling.

Kaare Torgny Pettersen

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden 1980. Utredet overgrepsbilder i Norge (Barnepornografi) for Justisdepartementet i 1989. Vært co-terapeut for gruppebehandling av overgripere i seks år på 90-tallet. Er sosionomutdannet og jobbet i barnevernet i 20 år i ulike stillinger. Har hovedfag og doktorgrad i sosialt arbeid. Begynte å undervise ved Høgskolen i Østfold i 2002 og var der til 2017. Startet videreutdanningen Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn i 2009 og Vold i nærerelasjoner i 2011 ved HiØ. Vært professor siden 2016. Begynte som landets første (og foreløpig eneste) professor i profesjonskunnskap i vold og overgrep ved Universitetet i Sørøst-Norge i februar 2017. Jobber idag 100% som professor ved USN (institutt for pedagogikk) og 20% som professor II ved HiØ (avdeling for helse og velferd)

Stillingen min nå er spesielt innrettet mot volds- og overgrepsproblematikk i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, praktisk pedagogisk utdanning og de kommende lektorutdanninger for grunnskolen.

Ansvar for å undervise, veilede og bidra til utvikling av studiekvaliteten om vold og overgrep på de ovennevnte pedagogutdanningene, samt bidra til å styrke forskning innenfor fagfeltet om ved USN.