Arrangørene

Arrangører av Amaliedagene

 


WSO Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, og er et fylkeslag av Landsforeningen WSO som er Norges eldste bruker– og overleverorganisasjon, og kjemper for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

www.wso.nopost@wso.no   Postadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo

Besøksadr: Møllergata 12, Oslo

Tlf. 22 41 35 90    

Leder: Bjørn Brahman

 


Aurora – Støtteforening for mennesker med psykiske helseplager

 

 

 

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.
www.aurora-stoe
tteforening.nopost@aurora-stotteforening.no

P.b. 8815 St. Olavs plass, 0028 Oslo. Besøksadresse: Unity, rom 202, Møllergt. 23, Oslo.

Tlf: 22 20 99 83
Leder: Gunn Helen Kristiansen

 


Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 

 

 

 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon som har til formål å sette seksuelle overgrep og konsekvenser av seksuelle overgrep på dagsorden, med et særlig fokus på overgrep mot barn og overgrep i nære relasjoner. I systemrettet arbeid er LMSO en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral, og medlemskap og engasjement er åpent for alle interesserte. 

Hovedmålene våre er: Å synliggjøre seksuelle overgrep som samfunnsproblem, samt sørge for at fokus på problematikken opprettholdes; å styrke kunnskapen om seksuelle overgrep og konsekvensene av seksuelle overgrep og å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Hjemmeside: http://www.lmso.no

Daglig leder: Elin Skjeltorp

Det er enklest og raskest å nå oss pr e-post: post@lmso.no

 


Hvite Ørn

 

 

 

 

 

 

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

  •            Besøksadresse: Thomles gate 4, 0270 Oslo
  •      Org.nr: 993 278 319
  •      Telefon: 22 20 03 90
  •            Mobil: 481 84 801
  •            E-post: post@hviteorn.no
  •      Nettside: www.hviteorn.no

Leder for Hvite Ørn er Jan-Magne Sørensen

 


 

Mental Helse Oslo er et fylkeslag i Mental Helse, og vår visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Politisk kampsak i 2018 er eldre og psykisk helse. Dette er en videreføring fra i fjor, og skal løfte eldre og psykisk helse. Hjelpetelefonen er en av våre viktigste tjenester, mens Ung Arena så langt har truffet en nerve og Venn 1 er en pioner i arbeidet med psykisk helse i skolen. Mental Helse skal være en åpen organisasjon der grasrota bestemmer.

www.mentalhelseoslo@mentalhelse.no

Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1, inngang Torggata, 0181 Oslo

Mobil: 970 95 052

Leder: Jonathan Hol


Arrangementskomite for Amaliedagene:  

Haakon Sandøy (WSO Oslo og Akershus), Per Overrein (Aurora), Aage Reitan (Aurora), Bente Høgseth (Mental Helse Oslo), Grete Johnsen (WSO), Nora Graff Kleven (Hvite Ørn) og Ingrid Johanne Vaalund (LMSO)

 


Amaliedagene støttes av Oslo kommune og LPP Oslo