Arrangørene

Arrangører av Amaliedagene

 


WSO Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, og er et fylkeslag av Landsforeningen WSO som er Norges eldste bruker– og overleverorganisasjon, og kjemper for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

www.wso.nopost@wso.no   Postadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo

Besøksadr: Møllergata 12, Oslo

Tlf. 22 41 35 90    

Leder: Pandora Holmlund, epost: pandora@wso.no

Leder for WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er Håkon Rian Ueland

 


Aurora – Støtteforening for mennesker med psykiske helseplager

 

 

 

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.
www.aurora-stoe
tteforening.nopost@aurora-stotteforening.no

P.b. 8815 St. Olavs plass, 0028 Oslo. Besøksadresse: Unity, rom 202, Møllergt. 23, Oslo.

Tlf: 22 20 99 83, støttetelefon  913 35 198
Leder: Per Overrein

 


Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 

 

 

 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon som har til formål å sette seksuelle overgrep og konsekvenser av seksuelle overgrep på dagsorden, med et særlig fokus på overgrep mot barn og overgrep i nære relasjoner. I systemrettet arbeid er LMSO en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral, og medlemskap og engasjement er åpent for alle interesserte. 

Hovedmålene våre er: Å synliggjøre seksuelle overgrep som samfunnsproblem, samt sørge for at fokus på problematikken opprettholdes; å styrke kunnskapen om seksuelle overgrep og konsekvensene av seksuelle overgrep og å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Hjemmeside: http://www.lmso.no

Daglig leder: Elin Skjeltorp

Det er enklest og raskest å nå oss pr e-post: post@lmso.no

 


Hvite Ørn

 

 

 

 

 

 

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

  •            Besøksadresse: Thomles gate 4, 0270 Oslo
  •      Org.nr: 993 278 319
  •      Telefon: 22 20 03 90
  •            Mobil: 481 84 801
  •            E-post: post@hviteorn.no
  •      Nettside: www.hviteorn.no

Leder for Hvite Ørn er Jan-Magne Sørensen

 


Arrangementskomite for Amaliedagene:

Leder:  Bjørn Ingar Pedersen, epost: bjorn.ingar@wso.no

Øvrige medlemmer: 

Haakon Sandøy, Per Overrein, Aage Reitan, Aud Helen Henriksen, Grete Johnsen, Nora Graff Kleven og Ingrid Johanne Vaalund

 


Amaliedagene støttes av Oslo kommune og LPP Oslo